ஜீவா - டாப்ஸி நடித்த வந்தான் வென்றான் படத்தின் டிரைலர்

Sponsored Ads


ஜீவா - டாப்ஸி நடித்த வந்தான் வென்றான் படத்தின் டிரைலர்
பதிவு செய்த நாள் ஞாயிறு 24, ஜூலை 2011
நேரம் 3:22:19 PM (IST)

இந்‌தப்‌ படத்‌தி‌ல்‌ நகை‌ச்‌சுவை‌ வே‌டத்‌தி‌ல்‌ சந்‌தா‌னம்‌ நடி‌த்துள்ளார். பி‌.சி‌.முத்‌தை‌யா‌ ஒளி‌ப்‌பதி‌வு‌. தமன்‌ இசை‌யமை‌க்‌க, பா‌டல்‌களை‌ நா‌.முத்‌துக்‌குமா‌ர்‌, கபி‌லன்‌, யு‌கபா‌ரதி‌ மற்‌றம்‌ கா‌ர்‌க்‌கி‌ ஆகி‌யோ‌ர்‌ எழுதுதியுள்ளனர். இந்‌தப்‌ படத்‌தி‌ற்‌கு வசனம்‌ – பட்‌டுக்‌கோ‌ட்‌டை‌ பி‌ரபா‌கர்‌, சண்‌டை‌ப்‌ பயி‌ற்‌சி‌ – ரா‌க்‌கி‌ பி‌ரபு‌, தயா‌ரி‌ப்‌பு‌ மே‌ற்‌பா‌ர்‌வை‌ – சி‌ன்‌னசா‌மி‌, மக்‌கள்‌ தொ‌டர்‌பு‌ – ஜா‌ன்‌சன்‌‌.Thoothukudi Business Directory